Joy Dunlop
Categories

Mustrad

Faileasan | Album Review

Joy Dunlop - Faileasan (reflections)

Sradag Music SRM004

1. Ma phòsas mi idir, cha ghabh mi tè mhòr (If I marry at all, I won't wed a big girl);  2. An Roghainn (The Choice);  3. Hi il ò ‘s na hug I hò ro;  4. 'S daor a cheannaich mi 'phòg (Dearly I paid for the kiss);  5. Buain na rainich taobh Loch Èite (Cutting bracken beside Loch Etive);  6. Puirt à beul Earraghàidhealach (Argyll mouth music);  7. Eilean Luinn (Isle of Luing);  8. Cumha Chailein Ghlinn Iubhair (Lament for Colin of Glenure);  9. 'S fhad' an sealladh (Distant is my view);  10. Crònan Chàrsaig (Carsaig’s lullaby);  11. Taigh an Uillt (Taynuilt).

Total running time - 50:17

http://www.mustrad.org.uk/reviews/j_dunlop.htm

Back to Reviews

Latest Tweets