Joy Dunlop
Sub Navigation

Meadhanan Test

Telebhisean & Rèidio

Tha Joy air pàirt a ghabhail ann an iomadach prògram Tbh dhe gach seòrsa; prògraman ciùil, beachdail ‘s àbhachdail mar phreasantair, neach panail ‘s aoigh, airson a’ BhBC, BBC ALBA, STV & Equator HD. Bithear tric ga cluinntinn air Radio nan Gàidheal agus tha I air guth-thairis a chur air measgachadh phròiseactan, nam measg bhideoan sanasachd a’ Chomuinn Ghàidhealaich agus DVD foghlaim airson LTS Scotland. Nochd I cuideachd air na prògramman a leanas:

 • A gu U: An Cuala Tu (BBC ALBA)
 • Air an Rathad (BBC ALBA)
 • An Là (BBC ALBA)
 • Ar n-Aran Làitheil (BBC 2) [a lìbhrig i cuideachd]
 • Bainnsean (BBC ALBA) [a lìbhrig i cuideachd]
 • Barail Bhoireannach (STV)
 • Bheir dhomh am fonn (BBC ALBA)
 • Bliadhna Mhath Ùr (BBC ALBA)
 • Craic (BBC ALBA)
 • Cunntas (BBC 2)
 • Festival Bound (Equator HD)
 • Gleusta (BBC ALBA)
 • Guthan nan Gàidheal (STV)
 • Horo Gheallaidh (BBC ALBA)
 • Leadaidh ‘s Bracaist (BBC ALBA)
 • Na Piseagan (BBC 2)
 • PC Alasdair Stiùbhart (BBC 2)
 • Songs of Praise (BBC1)
 • Sorcha nan Reul (STV)
 • The Hour  (STV)
 • Tìr ar n-Òran  (BBC ALBA

Sgrìobhadh

Chaidh sgrìobhadh Joy àrd-mholadh aig na Scottish Press Awards agus Highlands and Islands Media Awards. Bidh i a’ beachdachadh air prògramman BHBC Alba son An Albannaich agus cuideachd, trang le sgrìobhadh ‘s eadar-theangachadh na tìde fhèin. Chaidh a foillseachadh ann an iomadach iris gu ruige seo, a leithid An Gàidheal Ùr, Fios, MacTalla, Cothrom agus The Oban Times.

Tweets as ùire