Joy Dunlop
Sub Navigation

Dannsa

Tha dannsa ceum Albannach a' taisbeanadh a' cheangail eadar ruitheam agus ceòl. Ged as aithnichte a tha Joy mar sheinneadair Gàidhlig, tha i cuideachd air cliù a choisinn mar dhannsair; gu h-àraidh nuair a ghlèidh i a' chiad duais ann am Farpais Dannsadh Traidiseanta Eadar-Cheilteach ann an 2006 aig an Fhèis Phan Cheilteach. Bidh i a' nochdadh gu tric aig fèisean 's buithean-obrach timcheall an t-saoghal agus tha ùidh shònraichte aice san dàimh eadar dannsa-ceum agus  puirt à beul. Ann an 2010, fhuair i maoineachadh bho Alba Chruthachail gus sin a rannsachadh fad mìos ann an Ceap Breatainn, Alba Nuadh agus tha i air pàirt a ghabhail ann an iomadach pròisect dannsaidh, nam measg co-obrachadh le dannadh 'break' aig Na h-Arches ann an Glasgow mar phàirt den phròiseact 'Highland Bling' aig Celtic Connections.

"Whether it is a solo performance on a concert stage or an intricate part of a set dance at a local hall, stepdancing is an artistic expression older than our highland ancestors themselves who introduced the tradition to the new world in the eighteenth century. While there are steps which are common to all dancers, and steps which are unique to particular dancers, dancing styles are as individual as the dancer. In concert situations few dancers have a set routine, and those who do are often in a synchronized performance with one or more people. Most dancing is individual and the performers are more likely to dance ‘off the cuff,’ often allowing the music of the fiddler to determine the steps. As the lively strathspeys, jigs and reels echo throughout the village halls and concert stages, one can be sure to relish in the delightful steps of the stepdancers whose feet speak loudly of the appreciation of their heritage". 

“Close to the Floor: Cape Breton Stepdancing” - Harvey Beaton

Tweets as ùire